Plaaslike Kunstenaars Aansoekvorm

A. ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES: GRATIS/OOP VERHOë

1. SLUITINGSDATUM
Die fees vind plaas vanaf Woensdag, 24 Augustus tot Sondag, 28 Augustus 2022, en die sluitingsdatum vir aansoeke is streng 30 Maart
2022. Laat of halfvoltooide vorms word nie aanvaar nie. Die aansoek moet vergesel word van fotomateriaal en tegniese vereistes om die
keuringsproses te vereenvoudig. Slegs oorspronklike dokumente moet na: E-pos: talent.hartsfees@gmail.com Met die aansoek stel u
uself beskikbaar vir die periode 24 Augustus tot en met 28 Augustus 2022, indien nie anders gestipuleer in Afdeling B paragraaf 7.

2. KEURING
Om keuring te vergemaklik, moet die voorgeskrewe vorm volledig ingevul word en betyds ingedien word, met volledige tegniese behoeftes
en fotomateriaal. Keuring sal afgehandel wees op 30 April 2022. Dit is belangrik dat u `n e-pos adres verskaf om kommunikasie te
vergemaklik. Keuring vir produksies geskied deur die Organiseerders.

3. SKEDULERING
Die Feesbestuur stel die finale skedulering vas, volgens skeduleringsgleuwe wat u in afdeling B paragraaf 7 voltooi het. U kry een tydgleuf
per dag. Skedulering word teen 10 Mei 2022 afgehandel en gekeurdes sal spoedig daarna verwittig word van optreedatums. Dui asseblief
aan indien u of enige lid van u geselskap by ander aanbiedings betrokke is. Skedulering word deur die organiseerders behartig en die keuse
van die verhoog berus ook by die organiseerders.

4. VENUEBELEID
AANMELDING: Een uur voor die aanvang van u vertoning, moet u aanmeld. Orkeste sal instrumente met die fees se “backline” kan koppel
en dit moet so spoedig moontlik weer ontkoppel word om te verseker dat die program vlot. Optreetyd gaan verlore indien die klanktoets te
lank neem. U is welkom om voor die tyd met die tegniese personeel te praat om bevestiging te kry.

5. REKLAME
Die fees versprei `n minimum van 20 plakkate by ontvangs daarvan. Indien u bevestigde skedule terug ontvang is, sal die persvrystelling
en foto`s wat u aansoek moet vergesel, gepubliseer word.
U plakkate moet alreeds volledig voltooi wees, volgens u skedule, by ontvangs daarvan.
Bykomende reklame is u eie verantwoordelikheid. Kreatiewe reklame word verwelkom.

6. VERBLYF EN VERVOER
Alle Feesgroepe is verantwoordelik vir hul eie verblyf en vervoer.

7. OPVOERREGTE
Yonder Hartsfees aanvaar geen verantwoordelikheid vir die skending van enige opvoerregte van enige aanbieding op die Fees nie.


NEEM KENNIS: DIE GRATIS/OOP VERHOë HET TEN DOEL OM AAN JONG EN OPKOMENDE KUNSTENAARS DIE GELEENTHEID TE BIED OM BLOOTSTELLING BY `n NASIONALE FEES TE GENIET. HIER KRY U DIE GELEENTHEID OM MET GEVESTIGDE KUNSTENAARS DIE VERHOOG TE DEEL EN CD VERKOPE TE DOEN.